Call toll free: +1 (304) 900-6229 or Request a call

support@essayhelp123

tu vs usted Discuss when you would use the tú form and when you would use the usted form. Give examples of who you would be talking to or what kind of

tu vs usted

Discuss when you would use the tú form and when you would use the usted form. Give examples of who you would be talking to or what kind of situations you would use either of them. To get full credit you must create one original post and also respond to 2 of your classmates´ posts. Each post must include at least 4 complete sentences. For this discussion, you may write these statements in English for this assignment, but Spanish is welcome.

Share This Post

Email
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit

Order a Similar Paper and get 15% Discount on your First Order

Related Questions

UMBUZO 1 1. Funda lesi siqeshana bese uphendula imibuzo elandelayo yolimi: Kulesi sikhathi esiphila kuso, izingane ezingakhuliswa abazali bobabili ziningi

UMBUZO 1 1. Funda lesi siqeshana bese uphendula imibuzo elandelayo yolimi: Kulesi sikhathi esiphila kuso, izingane ezingakhuliswa abazali bobabili ziningi kakhulu. Kuke kwahlasela isifo sengculazi esithathe abazali, abantwana basala bekhuliswa ogogo nomkhulu. Kulesi simo uhulumeni wenza okusemandleni ukuthola imishanguzo yokunqanda lolu bhubhane, nangempela sehla isibalo sabantu ababulawa ingculazi. Isimo sasala